Skip to main content

REKLAMACJE

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

 • pisemnie na adres: ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok.;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@koler.pl.

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok..

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
 • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

 • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów;
 • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji;

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa – w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.) tutaj:

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z działaniem naszego sklepu internetowego. W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Gwarancja zostaje udzielona na Produkty marki Köler będące grillami dostępne w sklepie internetowym koler.pl (dalej jako „Produkt”).
  2. Uprawnionym na podstawie niniejszej gwarancji jest klient sklepu internetowego koler.pl, który zawarł z Gwarantem umowę sprzedaży Produktu w tym sklepie internetowym.
  3. Gwarancji na Produkt udziela: KOLER SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok; i adres do doręczeń: ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857062; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 30 000 zł; NIP: 9662142778; REGON: 386875156 (dalej jako „Gwarant”).
  4. Dane do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji:

KOLER SP. Z O.O. (KÖLER GRILLE GAZOWE)

Baranowicka 23, 15-554 Białystok

kontakt@koler.pl

2. WARUNKI GWARANCJI

2.1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu lub jego określonych elementów we wskazanym poniżej terminie liczonym od daty wydania Produktu uprawnionemu:

 • 10 lat w przypadku palników i aromatyzerów będących częścią Produktu;
 • 5 lat w przypadku rusztów i płyt będących częścią Produktu;
 • 2 lata w przypadku pozostałych elementów Produktu.

2.2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

2.3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:

2.3.1. pisemnie na adres: ul. Baranowicka 23, 15-554 Białystok

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację Produktu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu i opisu reklamacji.

2.4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć na koszt Gwaranta reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres:

KOLER SP. Z O.O. (KÖLER GRILLE GAZOWE)

Baranowicka 23, 15-554 Białystok

lub do miejsca, w którym Produkt został wydany przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.

2.5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku jeżeli usunięcie wad Produktu jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje – według wyboru Gwaranta – dostarczenie Produktu wolnego od wad, wymianę części, obniżenie ceny za Produkt lub zwrot zapłaconej ceny za Produkt.

2.6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji w terminie 30 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.

2.7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

2.8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.10. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmuje w szczególności: uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji czy zużycia, uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, rys, przetarć, odbarwień, uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych, w tym w szczególności wyładowań atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur oraz promieni słonecznych i czynników chemicznych), uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem oraz przechowywaniem, niezgodnym z instrukcją montażem oraz uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z załączoną instrukcją użytkowania, lub wynikłych na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez uprawnionego z gwarancji.

Zwrot produktu

Produkt w stanie nienaruszonym możesz zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 100 dni od dnia otrzymania przesyłki!

Formularz kontaktowy

Treści z tej witryny nie mogą być kopiowane

Nie opuszczasz nas tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Sprzedawcę w celu marketingowym.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przed zapisem zapoznaj się z polityką prywatności.


* Kupon o wartości 20 PLN przy zakupach za minimum 300 PLN.